Om kontraktet

Kontraktsmetoden AVSTOD är en evidensbaserad metod som via Folkhälsomyndigheten har utvärderats av Örebro universitet.

Genom belöning i form av olika förmåner uppmuntras unga att skriva under ett kontrakt och följa det. Man avgör lokalt vilka årskurser man ska ha som målgrupp. Tobak är minimikravet vid kontraktskrivning och finns som bas i varje kontrakt. Med tobak avses all form av tobak såsom cigaretter, snus, vitt snus, vattenpipa, e-cigaretter (även utan tillsatser) samt produkter som har till avsikt att locka till framtida droganvändning. Kontraktet har skolan/fritidsverksamheten som bas och vårdnadshavare involveras och är med för att stötta.

I utbyte mot att skriva under kontraktet får eleven ett medlemskort med förmåner som verksamhetsledaren/-gruppen ordnar. Förmånerna kan se olika ut, allt från ekonomiska medel till att man anordnar aktiviteter, lotterier eller rabatter i någon butik, badhus eller liknande. Genom Riksförbundet Kontraktsmetoden finns även gemensamma rabatter för alla verksamheter.

Ungdomar

 

Ungdomen skriver kontrakt på att fram till sin skolavslutning i nian eller gymnasiet vara drogfri. Med detta menas att avstå från alla former av tobaksprodukter, alkohol och andra droger.

Som ungdom får man i utbyte mot löftet om att vara drogfri, förutom en fortsatt god hälsa, förmåner som gör att de kan ta del av rabatter och delta i utlottningar.

Vårdnadshavare

 

Den vuxne partnern ska på alla sätt stötta ungdomen till att hålla sitt kontrakt för drogfrihet. Den vuxne partnern ska vid minsta misstanke om kontraktsbrott informera skolan/fritidsverksamheten.

Verksamheterna

 

I kontraktet förbinder sig skolan/föreningsverksamheten till att stötta ungdomens drogfrihet. Verksamheten ska vid minsta misstanke om kontraktsbrott informera vårdnadshavare.